Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

 

Acronim : DGASPC Mureș

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș are sediul în municipiul Tg. Mureș, str. Trebely, nr. 7, județul Mureș și este o instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Mureș, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 56 din 16 decembrie 2004 prin comasarea serviciului public de asistență socială și a serviciului public specializat pentru protecția copilului de la nivelul județului, prin preluarea în mod corespunzător a atribuțiilor acestora.

Scopul acestei instituții îl formează realizarea la nivelul județului a politicilor, strategiilor și măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

Obiectul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș îl constituie asigurarea la nivel județean, a aplicării politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin mijloacele prevăzute de reglementările interne aflate în vigoare, cât și prin cele internaționale la care România este parte.

Pentru realizarea obiectului său de activitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș îndeplinește următoarele atribuții principale:


a) În domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului:

1. întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune daca este cazul stabilirea unei măsuri de protecție specială;

2. monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

3. identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

4. monitorizează familiile și persoanele care au primit in plasament copii, pe toată durata acestei masuri;

5. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști prin obținerea atestatului, in condițiile legii; încheie contracte individuale de munca și asigură formarea continuă de asistenți maternali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

6. acorda asistență și sprijin părinților copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

7. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și agresorilr familiali;

8. reevaluează, cel putin o data la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

9. îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați in evidenta sa;

10. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in România care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoana aptă să adopte copii;

11. monitorizează cazurile de violență în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează,

12. identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență

13. monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;

14. asigura evaluarea/reevaluarea complexa din punct de vedere medico-psiho-social a copiilor cu dizabilitati;

15. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;


b) În domeniul protecției persoanei adulte:

1. completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

2. acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

3. depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

4. verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

6. depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

7. asigura evaluarea/reevaluarea complexa din punct de vedere medico-psiho-social persoanelor adulte cu dizabilitati;

8. asigură încadrarea in tip si grad de handicap a persoanelor adulte cu dizabilitati evaluate;

9. ține evidența, aprobă și acordă drepturile și facilitățile cuvenite potrivit legii persoanelor cu handicap;

10. ține evidența, evaluează și aprobă solicitările pentru admitere în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;

11. asigură coordonarea metodologică a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap din structura DGASPC Mureș

12. asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate;

13. sprijină în colaborare cu autoritățile publice locale și propune Consiliului Județean înființarea instituțiilor publice de asistenta sociala, potrivit prevederilor legale;

14. urmărește, instruiește și analizează împreună cu autoritățile publice locale activitatea asistenților personali pentru persoanele cu handicap;

15. încheie parteneriate cu organizații private romane și străine în inițierea și derularea unor programe de asistență socială.

16. propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale și neguvernamentale, din tară și străinătate și urmărește realizarea programelor aprobate; înaintează spre aprobare Consiliului județean proiectele inițiate in conformitate cu legislația in domeniul asistenței sociale în vederea obținerii fondurilor financiare necesare derulării lor;

17. colaborează cu organele administrației publice centrale și locale și cu organizațiile neguvernamentale interesate în acțiuni sociale comune de educație și protecție specială în vederea atenuării, limitării sau eliminării situațiilor de marginalizare și excludere socială;

18. realizează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, îndrumarea și controlul în aplicarea și respectarea legislației in domeniul asistentei sociale;

19. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;


c ) alte atribuții:

1. coordonează și sprijină activitatea autorităților administrației publice locale din județ in domeniul asistentei sociale și protecției drepturilor copilului;

2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții sai, precum și cea de admitere a adultului in instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

3. acorda asistenta tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala și protecția copilului;

4. colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități in domeniul asistentei sociale și protecției drepturilor copilului sau cu agenți economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

5. dezvolta parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alti reprezentanți ai societății civile in vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor pentru protecția copilului, in funcție de nevoile comunității locale;

6. colaborează pe baza de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum și cu alte instituții publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;

7. asigura la cerere consultanta de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială și protecția copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

8. propune consiliului județean înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice de asistenta sociala, precum și a serviciilor pentru protecția drepturilor copilului;

9. prezintă anual sau la solicitarea consiliului județean, rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

10. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și oricăror persoane aflate in nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative in vigoare;

11. acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor in nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

12. organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și din institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica și de formare continua a acestuia;

13. asigura serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

14. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului județean.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș răspunde în fața Consiliului Județean Mureș pentru realizarea obiectului de activitate. În acest sens se întocmesc rapoarte de activitate la cererea Consiliului Județean.

Serviciile funcționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș sunt structurate pe trei componente :

A. Direcția de asistență socială și protecția drepturilor copilului;

B. Direcția economică.

C. Servicii comune

A.Serviciile Direcției de asistență socială și protecție a drepturilor copilului:


 • Serviciul de îngrijire de tip familial a copilului;

 • Serviciul de asistență maternală profesionistă - Asistenți maternali profesioniști ;

 • Serviciul management de caz a copilului, serviciu nou înființat, prin desființarea Serviciului îngrijire de tip rezidențial a copilului;

 • Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului;

 • Serviciul de evaluare complexă a copilului;

 • Echipa mobilă de recuperare a copiilor cu dizabilități;

 • Compartimentul management de caz pentru adulți și asistență persoane vârstnice – compartiment nou înființat prin desființarea Compartimentului de îngrijire de tip rezidențial a persoanelor adulte cu handicap;

 • Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

 • Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • Serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, care are cuprinde Compartimentul violență în familie, Centru de tranzit - Casa ADA și ADI și Centru de sprijin social pentru comunitățile de Romi;

 • Serviciul de evidență și plată prestații sociale – serviciu nou înființat prin desființarea Serviciului de îngrijire de tip familial pentru persoane adulte cu handicap;

 • Serviciul de interventie în regim de urgență abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului – Centrul de zi pentru copilul exploatat economic;

 • Centrul maternal Materna;

 • Centre rezidențiale pt. copii cu deficiențe neuropsihiatrice (CRCDN), ce asigură conducerea metodologică a 9 case din Tg. Mureș și Ceuașu de Câmpie și a Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico – social „Speranța”;

 • Serviciul de coordonare și administrare a caselor de tip familial ce asigură conducerea metodologică a 14 case de tip familial din: Bălăușeri, Câmpenița, Miercurea Nirajului – 3 case; Sărmașu – 2 case; Șincai, Tânrnăveni – 3 case,1 CTF Zau de Câmpie, 1 CTF Sângeorgiu de Pădure, 1 CTF - Râciu;

 • Complex de case de tip familial Sâncraiu de Mureș, Sântana de Mureș (12 case de tip familial);

 • Complex de case de tip familial Reghin, Petelea (9 case de tip familial);

 • Complex de servicii pt.copilul cu deficiențe neuropsihiatrice Sighișoara;

 • Centre de îngrijire și asistență Reghin, Sighișoara, Lunca Mureșului ;

 • Centre de îngrijire și asistență/Centre de integrare prin terapie ocupationala, Căpușu de Câmpie, Glodeni;

 • Centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brîncovenești, Călugăreni, Reghin, Luduș;


B. Serviciile și compartimentele Direcției economice:

 • Serviciul financiar-contabil;

  • Compartimentul salarizare

 • Compartimentul investiții, achiziții publice

 • Biroul tehnic și administrarea patrimoniului

 • Serviciul administrativ, PSI și protecția muncii


C. Serviciile comune ale D.G.A.S.P.C. Mureș:

 • Serviciul juridic - contencios;

 • Compartimentul adopții și postadopții;

 • Biroul resurse umane;

 • Compartiment audit public intern

 • Serviciul monitorizare și strategii, relații publice:

- Compartimentul programe proiecte;

 

 

Contact

Str.Trebely, nr.7
Loc. Tîrgu-Mureș
Jud. Mureș
Cod postal: 540081

Telefon: 0265/213512, 0265/211699, 0265/211561
Fax: 0265/211012

E-mail: office@dgaspcmures.ro

Web: www.dgaspcmures.ro

Program de audiență

Director General : Luni, orele: 9.00 - 1100
Director General Adjunct: Marti, orele : 9.00 – 1200

Orar de funcționare

Luni - Joi : 730 - 1600
Vineri : 730 - 1330

Galerie foto

Materialul ne-a fost trimis de către instituție

Lasă un comentariu

46 Comentarii

Pagina 3 din 4 1234 << >>

#25 bukkosi sandor a scris in data de: 04.03.2013 12:23 answer email

copii mei au ramas in grija fostei soti dar acum miam schimbat parerea despre ia copii sint lasati acasa singuri 7-9 ani au parte de maltratare va aduc si dovezi va rog sa faceti ancheta daca trebe maduc si la centru

#24 Avram Mihaela a scris in data de: 06.01.2013 21:10 answer email

Buna ziua,va contactez, cu respect pentru a va cere respectuos detalii in legatura cu adoptia unui bebelas.Suntem o familie fara copii,avem virste intre 40-45 ani si ei si sotul meu.

Va multumesc anticipat!

#23 HALMACIU IBOLYA KINGA a scris in data de: 29.11.2012 18:17 answer email

BUNA AM UN COPIIL DE 8 ANI SI NU E CU MINE ESTE CU FOSTU SOT SI NU ARE GRIJA DE EL AS VREA SAL IAU LA MINE VA ROG SA MA AJUTATI VA MULTUMESC PENTRU INTELEGERE.VA ROG SA DATI UN RASPUNS CE TREBUE SA FAC

#22 adam sergiu a scris in data de: 21.11.2012 14:40 answer email

am vost la casa te copii din trnaveni din 2003 pana 2012 si miati facut un card unde miati pus bani de liceu iar de acol mi sa luat bani mi sa spus ca o sa recuperam si am sunat la dumneazoasta acelar lucru sa astept da mi greu sa tot astept am iesit din casa te copii cu hainele atata si bani care mi sa luat pt mine bani pt om negajit

#21 ghitan marin a scris in data de: 04.10.2012 14:19 answer email

am o intrebare mia murit socrul si a lasat 2 copii pe care acesti copii iau acuma asupra mea as vrea sa stiiu si eu cum pot sa iau si eu alocatiia lor pe numele meu

#19 bejan maria daniela a scris in data de: 14.08.2012 11:46 answer email

sunt in spania si am un copil de 3 anisori, mi-l au luat protectia copilului de aici din spania zaragoza.. cred ca deja imi stiti cazul am incercat sa ma pun in contact cu dvs prin telefon si nu raspunde nimeni.. am sa va trimit aceea hirtie unde demondestrez ca nu mi-am pierdut drepturile parintesti doar custodia.. am sa va trimit prin fax dupamasa aceasta...pt mine e f important cit mai repede sa mearga copilul in tara... va rog din suflet ajutatima.. chiar daca familia la care ati fost nua re apa in casa important e sa aibe ce minca sa fie curat si unde sa doarma... eu cit am stat in centru de plasament zau de cimpie nr 7 nu era apa,ma spalam la lighian pina au inceput sa vina oameni de afara din holland sa renoveze caminul.. va rog sa dati un informe bun despre situatia unde sta sora mea bejan zeita.. e f important pt mine ca nu stiu cit o sa mai traiesc la boala ce o am eu si nu o tratez deocamdata ca ma nelinisteste situatia cu copilul.. familia unde sta sora mea a lasat toate actele la asistentul de urgenta suteu cristian.. actele ce ati cerut voi de la ei.. sunt la suteu cristian.. multumesc mult...

#18 yuksel reka noemi a scris in data de: 07.07.2012 21:35 answer email

buna seara.vreau sa ma povestesc ceva si va rog daca puteti sa imi dati un sfat.am un frate de 33 de ani sta inpreuna cu o fata si au un baiat de 2 ani si jumatate de catva timp nu se inteleg si se tot cearta cumnata mea nu se ocupa de copil acuma este insarcinata in 6 luni dar inca nu a fost la nici un control sa vada daca e bine copilu,nici de primul copil nu se ocupa si mie frica sa nu fie asa si cu aldoilea.fratele meu ar vrea sa se desparte de ea dar nu vrea sa piarda baietelul de 2 ani si jumatate,cumnata este din covasna.as vrea sa va intreb este vreo sansa sa pastreze fratele meu baietelul,daca se despart cumnata mea nu ar avea numai 8 mil venit pe luna sa pe aceea daca o sa il primeasca,fratele meu lucreaz si ar salar de 15 mil.noi suntem vecin si am avea noi grija de baiat cand fratele este la lucru.va rog ajutatine.va multumesc

#17 pinto tiberiu a scris in data de: 11.05.2012 19:18 answer email

Buna am o rugaminte la toti cei care imi citeste aceste randuri. In ura cu aproximativ 3 ani am cunoscut o fata, nu am stiut situatia ei. Cand am cunoscut-o era ok am inceput sa ne iubim din acea iubire dupa 1 an a rezultat un baetel . In acest timp eu munceam si nu aveam suficiant timp sa raman pe langa ei . Dupa 3 luni de la nasterea baetelului aflu instantaneu ca ea era o femeie usoara (traseista ) nu mi-a venit a crede cand mi- sa tras atentia am lasat timpul sa rezolve toate ma mintit 7 luni ca ea merge la mama ei in vizita la celelalt copil. Mai avand unul cu un alt barbat. Si pana odata ce am urmarit- o si am prins-o in inflagrant pe centura din Tg-Mures nu mia venit sa cred ce am vazut ca ea isi vindea corpul pt bani . Ne-am despartit un timp ea la mama ei eu acasa la mine cu baetelul dupa o perioada de 3 luni ma contactat sa ne impacam ca nu mai face asa ceva si ca vrea sa isi creasca copilul ok nu m-am impacat cu ea in schimb iam dat bebelusul sa il tina sia ia dar din pacate nu a fost instare sa stea fara sa nu mearga afara la produs si mi-a lasat bebelusul in grija mamei ei bolnava cu ochi mioapa . L-am luat de la ei intr-un mod de nescris oparit ,bolnav vai soarta lui oik. L-am dus la medicul de familie l-am tratat l-am pus pe picioare la varsta de pana la 1 anisor a fost un dezastru cu baiatul meu .pe urma am descoperit ca bebelusul meu suferea de nervi se arunca pe jos dadea cu caputul de podea musca pisca ,nu mai stiam ce sa ma fac cu el nu imi dormea noptile ,m-am dus cu el la medic si am constatat ca el era bolnav de tulburari de somnolenta si incetinirea cresteri si a dezvoltari .de atunci am inceput tratamentul prescris de doamna docar cucuiet din spipalul de pedriatrie .Din spitalul nou .la varsta de 2 ani mi-am calcat orgoliu in picioare si m-am impacat cu mama lui promitindumi ca nu a mai fost si nu va mai merge niciodata facand lucruile alea ok ne-am luat chirie am stat in chirie toti 3 pe urma eu am fost nevoit sa renunt in anul acesta la chirie mai exact in luna februarie din motiv financiar nu m am mai avut loc de munca si nu am putut sa mai intretin apartamentul .Din aceasta cauza neam despartit ea la mama ei cu bebe eu am plecat in Constanta la munca ea daca a ramas singura iar sa apucat de meseria ei dar mai rau mi-la lasat acasa la mama ei bolnava si ea . Mai rau a facut ca nu sa mai intors de 2 luni la copilas acasa sa ai duca un pampers si medicamentele de care el nu poate sa stea adica glicerol,timonil si encefabol .acum o sapt ma sunat mama ei si mi-a spus sa merg sa il iau de la ei ca nu are ce sa faca cu el ca tot plange si nu doarme noaptea si nu are bani pt medicamente . Acum bebe e la mine la mama mea acasa la tara iar ia este dupa cum am inteles eu e plecata in Reghin la un barbat (pestele ei )care o pune sa faca bani obligatoriu . Am incercat sa iau legatura cu ia dar inzadar nu vrea sa imi raspunda . Va rog daca se poate sa ma ajutati si sa o scot din drapturile parintesti si sa isi ia pedeapsa care o merita .Va multumesc anticipat daca aveti vreo sugestie sau un sfat bun acesta e nr meu de tel.0746085860. Va astept sfaturile.

#15 Shashank a scris in data de: 17.02.2012 14:13 answer email

A bitfaeuul mind a fost si este un film care pe mine m-a impresionat de la prima vizionare si continua sa am impresioneze de fiecare data .Pot spune ca se afla intr-un top 5 filme pe care le recomand. Si subscriu si la ceea ce a spus Simona;)

#10 Nagy Nemes FErenc a scris in data de: 11.10.2011 19:34 answer email

Cine are dreptul de a scoate copilul de la gradinita fara acordul scris al parintilor? Cum sunt protejati copii,impotriva rapirii? Cu stima NNFerenc

#14 Christian a scris in data de: 17.02.2012 09:41 answer email

a da am vazut si eu ca e un trend asta cu eteratertsxrii, de ce nu stiu..probabil ca se doreste sa se creada ca exista viata pe undeva prin galaxie:-j anyway filme e tare dragut, daca exista martieni sper sa fie simpatici ca aici:d

Scrie un comentariu


Taguri