Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

 

Acronim : DGASPC Mureș

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș are sediul în municipiul Tg. Mureș, str. Trebely, nr. 7, județul Mureș și este o instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Mureș, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 56 din 16 decembrie 2004 prin comasarea serviciului public de asistență socială și a serviciului public specializat pentru protecția copilului de la nivelul județului, prin preluarea în mod corespunzător a atribuțiilor acestora.

Scopul acestei instituții îl formează realizarea la nivelul județului a politicilor, strategiilor și măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

Obiectul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș îl constituie asigurarea la nivel județean, a aplicării politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin mijloacele prevăzute de reglementările interne aflate în vigoare, cât și prin cele internaționale la care România este parte.

Pentru realizarea obiectului său de activitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș îndeplinește următoarele atribuții principale:


a) În domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului:

1. întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune daca este cazul stabilirea unei măsuri de protecție specială;

2. monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

3. identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

4. monitorizează familiile și persoanele care au primit in plasament copii, pe toată durata acestei masuri;

5. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști prin obținerea atestatului, in condițiile legii; încheie contracte individuale de munca și asigură formarea continuă de asistenți maternali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

6. acorda asistență și sprijin părinților copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

7. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și agresorilr familiali;

8. reevaluează, cel putin o data la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

9. îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați in evidenta sa;

10. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in România care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoana aptă să adopte copii;

11. monitorizează cazurile de violență în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează,

12. identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență

13. monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;

14. asigura evaluarea/reevaluarea complexa din punct de vedere medico-psiho-social a copiilor cu dizabilitati;

15. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;


b) În domeniul protecției persoanei adulte:

1. completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

2. acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

3. depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

4. verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

6. depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

7. asigura evaluarea/reevaluarea complexa din punct de vedere medico-psiho-social persoanelor adulte cu dizabilitati;

8. asigură încadrarea in tip si grad de handicap a persoanelor adulte cu dizabilitati evaluate;

9. ține evidența, aprobă și acordă drepturile și facilitățile cuvenite potrivit legii persoanelor cu handicap;

10. ține evidența, evaluează și aprobă solicitările pentru admitere în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;

11. asigură coordonarea metodologică a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap din structura DGASPC Mureș

12. asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate;

13. sprijină în colaborare cu autoritățile publice locale și propune Consiliului Județean înființarea instituțiilor publice de asistenta sociala, potrivit prevederilor legale;

14. urmărește, instruiește și analizează împreună cu autoritățile publice locale activitatea asistenților personali pentru persoanele cu handicap;

15. încheie parteneriate cu organizații private romane și străine în inițierea și derularea unor programe de asistență socială.

16. propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale și neguvernamentale, din tară și străinătate și urmărește realizarea programelor aprobate; înaintează spre aprobare Consiliului județean proiectele inițiate in conformitate cu legislația in domeniul asistenței sociale în vederea obținerii fondurilor financiare necesare derulării lor;

17. colaborează cu organele administrației publice centrale și locale și cu organizațiile neguvernamentale interesate în acțiuni sociale comune de educație și protecție specială în vederea atenuării, limitării sau eliminării situațiilor de marginalizare și excludere socială;

18. realizează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, îndrumarea și controlul în aplicarea și respectarea legislației in domeniul asistentei sociale;

19. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;


c ) alte atribuții:

1. coordonează și sprijină activitatea autorităților administrației publice locale din județ in domeniul asistentei sociale și protecției drepturilor copilului;

2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții sai, precum și cea de admitere a adultului in instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

3. acorda asistenta tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala și protecția copilului;

4. colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități in domeniul asistentei sociale și protecției drepturilor copilului sau cu agenți economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

5. dezvolta parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alti reprezentanți ai societății civile in vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor pentru protecția copilului, in funcție de nevoile comunității locale;

6. colaborează pe baza de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum și cu alte instituții publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;

7. asigura la cerere consultanta de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială și protecția copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

8. propune consiliului județean înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice de asistenta sociala, precum și a serviciilor pentru protecția drepturilor copilului;

9. prezintă anual sau la solicitarea consiliului județean, rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

10. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și oricăror persoane aflate in nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative in vigoare;

11. acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor in nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

12. organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și din institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica și de formare continua a acestuia;

13. asigura serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

14. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului județean.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș răspunde în fața Consiliului Județean Mureș pentru realizarea obiectului de activitate. În acest sens se întocmesc rapoarte de activitate la cererea Consiliului Județean.

Serviciile funcționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș sunt structurate pe trei componente :

A. Direcția de asistență socială și protecția drepturilor copilului;

B. Direcția economică.

C. Servicii comune

A.Serviciile Direcției de asistență socială și protecție a drepturilor copilului:


 • Serviciul de îngrijire de tip familial a copilului;

 • Serviciul de asistență maternală profesionistă - Asistenți maternali profesioniști ;

 • Serviciul management de caz a copilului, serviciu nou înființat, prin desființarea Serviciului îngrijire de tip rezidențial a copilului;

 • Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului;

 • Serviciul de evaluare complexă a copilului;

 • Echipa mobilă de recuperare a copiilor cu dizabilități;

 • Compartimentul management de caz pentru adulți și asistență persoane vârstnice – compartiment nou înființat prin desființarea Compartimentului de îngrijire de tip rezidențial a persoanelor adulte cu handicap;

 • Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

 • Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • Serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, care are cuprinde Compartimentul violență în familie, Centru de tranzit - Casa ADA și ADI și Centru de sprijin social pentru comunitățile de Romi;

 • Serviciul de evidență și plată prestații sociale – serviciu nou înființat prin desființarea Serviciului de îngrijire de tip familial pentru persoane adulte cu handicap;

 • Serviciul de interventie în regim de urgență abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului – Centrul de zi pentru copilul exploatat economic;

 • Centrul maternal Materna;

 • Centre rezidențiale pt. copii cu deficiențe neuropsihiatrice (CRCDN), ce asigură conducerea metodologică a 9 case din Tg. Mureș și Ceuașu de Câmpie și a Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico – social „Speranța”;

 • Serviciul de coordonare și administrare a caselor de tip familial ce asigură conducerea metodologică a 14 case de tip familial din: Bălăușeri, Câmpenița, Miercurea Nirajului – 3 case; Sărmașu – 2 case; Șincai, Tânrnăveni – 3 case,1 CTF Zau de Câmpie, 1 CTF Sângeorgiu de Pădure, 1 CTF - Râciu;

 • Complex de case de tip familial Sâncraiu de Mureș, Sântana de Mureș (12 case de tip familial);

 • Complex de case de tip familial Reghin, Petelea (9 case de tip familial);

 • Complex de servicii pt.copilul cu deficiențe neuropsihiatrice Sighișoara;

 • Centre de îngrijire și asistență Reghin, Sighișoara, Lunca Mureșului ;

 • Centre de îngrijire și asistență/Centre de integrare prin terapie ocupationala, Căpușu de Câmpie, Glodeni;

 • Centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brîncovenești, Călugăreni, Reghin, Luduș;


B. Serviciile și compartimentele Direcției economice:

 • Serviciul financiar-contabil;

  • Compartimentul salarizare

 • Compartimentul investiții, achiziții publice

 • Biroul tehnic și administrarea patrimoniului

 • Serviciul administrativ, PSI și protecția muncii


C. Serviciile comune ale D.G.A.S.P.C. Mureș:

 • Serviciul juridic - contencios;

 • Compartimentul adopții și postadopții;

 • Biroul resurse umane;

 • Compartiment audit public intern

 • Serviciul monitorizare și strategii, relații publice:

- Compartimentul programe proiecte;

 

 

Contact

Str.Trebely, nr.7
Loc. Tîrgu-Mureș
Jud. Mureș
Cod postal: 540081

Telefon: 0265/213512, 0265/211699, 0265/211561
Fax: 0265/211012

E-mail: office@dgaspcmures.ro

Web: www.dgaspcmures.ro

Program de audiență

Director General : Luni, orele: 9.00 - 1100
Director General Adjunct: Marti, orele : 9.00 – 1200

Orar de funcționare

Luni - Joi : 730 - 1600
Vineri : 730 - 1330

Galerie foto

Materialul ne-a fost trimis de către instituție

Lasă un comentariu

46 Comentarii

Pagina 4 din 4 1234 <<

#9 fazakas gabriella a scris in data de: 07.09.2011 15:06 answer email

Buna ziua, as avea si eu o problema, am doi copii de varsa gradinitei unu de grupa mare celalalt de grupa mica. la gradinita unde i-am inscris au pornit mai multe grupe cu program prelungit decat anul trecut astfel in lipsa de sala au luat sala grupei cu program de 4 ore. astfel copii mei ar trebui sa mearga la gradinita de 4 ore alternativ osapt.de dimineata si o sapt. de dupa masa. cum sa mearga un copil la gradinita de la 12 la 4 exact cand este timpul de somn?la cine sa fac reclamatie? este dreptul lor de a merge de la 8 la 12,cine este o directore de a sabota chestia asta numai pt.banii de la cresa? va rog sa ma ajutati. multumesc anticipat.

#16 Surya a scris in data de: 17.02.2012 21:05 answer email

eu am ridciat coletul! hainele arata mai bine decat cele de data trecuta! oricum sunt foarte mari, trebuie sa le duc la modificat. In pulover am o gaura mica, oricum ma asteptam la mai rau.31

#8 Komaromi Reka a scris in data de: 29.06.2011 13:45 answer email

Buna ziua. Ieri- adica pe data de 28.05.2011- in parcarea din fata magazinului Kaufland m-am intalnit cu un copil al strazii pe care l-am invatat ca educatoare la Madarasi- Band acum 6 ani. M-am mirat ce cauta acolo si l-am intrebat. Mi-a spus ca mama lui la luat inapoi de la familia adoptiva sau la care era dat la ingrijire din Madaras. Insa dupa un timp aceasta mama la alungat si astfel sta pe strazi cersind. Era un copil foarte bun si imi este mila de el. Ce se poate face? Cu asi putea sa-l ajut?

#7 Todea Bianca a scris in data de: 24.06.2011 19:19 answer email

Buna ziua , ma numesc Bianca si locuiesc in tg mures ,as vrea daca ma puteti indruma in legatura cu demersurile pe care asr trebui sa le fac in legatura cu urmatoarea situatie: am o sora mai mare pe nume Todea Ileana care are un sot si trei copii ,ea a fugit de acasa de o saptamana din cauza batailor pe care le primea si in acelas timp sia abandonat copii.Iar acestia sunt batuti de trebuie de nu trebe de unchiul lor in timp ce tatal lor este beat si la fel si unchiul .Ei au mai fost batuti si inainte cand a fost si mama lor acasa.Atat noi cat si vecini de la bloc am anuntat protectia copilului ,dar nu s-a facut nimic ,desi au vazut si ei situatia si au spus ca vor lua masuri.Va rog sa imi spuneti ce mai este de facut . VA multumesc .

#13 Singh a scris in data de: 17.02.2012 07:55 answer email

Sunt de acord cu tine.E in lista mea pnsloeara cu cele mai bune filme vizionate.Acolo se mai afla Pianistul , Lista lui Schindler . Ispasirea (Atonement) cu KeiraKnitley si altele.

#6 Todea Bianca a scris in data de: 24.06.2011 19:18 answer email

Buna ziua , ma numesc Bianca si locuiesc in tg mures ,as vrea daca ma puteti indruma in legatura cu demersurile pe care asr trebui sa le fac in legatura cu urmatoarea situatie: am o sora mai mare pe nume Todea Ileana care are un sot si trei copii ,ea a fugit de acasa de o saptamana din cauza batailor pe care le primea si in acelas timp sia abandonat copii.Iar acestia sunt batuti de trebuie de nu trebe de unchiul lor in timp ce tatal lor este beat si la fel si unchiul .Ei au mai fost batuti si inainte cand a fost si mama lor acasa.Atat noi cat si vecini de la bloc am anuntat protectia copilului ,dar nu s-a facut nimic ,desi au vazut si ei situatia si au spus ca vor lua masuri.Va rog sa imi spuneti ce mai este de facut . VA multumesc .

#12 Themba a scris in data de: 17.02.2012 05:11 answer email

Aveti mare dretpate. Foarte multe persoane nu cumpara copiilor lor ceea ce ar avea neaparata nevoie ci se lasa pacaliti de comercianti sau pur si simplu de aspectul acestora.VA:F [1.9.11_1134]please wait...

#20 Jessi a scris in data de: 15.08.2012 08:26 answer email

Desi subiectul in duicitse este altul si nu doresc sa il deturnez catre o duicitse pe o tema fara nici o finalitate cum ar fi religia, doresc sa raspund totusi celor care sunt specialisti in Biblie.Exceptand situatia in care vreunul din cei care posteaza activeaza in domeniul religios, sunt convins ca am citit Biblia cat voi toti la un loc. Acum cativa ani am incercat metoda transpunerii matriciale a textelor din Bilie. Mai greu mi-a fost sa gasesc pe internet o forma originala , adica putin alterata fata de original. Plecasem de la presupunerea ( eu, ca multi altii ca topica absurda si repetarile imbecile din Evanghelii nu reprezinta decat niste coduri. Cautand , am fost nevoit sa citesc si sa recitesc si iara sa recitesc colectia de fabule pe care niste persoane vizionare la vremea aceea le-a adunat din religii mult mai vechi si le-a intitulat BIBLIA sau TORA , sau cum i-or fi zis ei atunci. Nu am fost primul care a facut asta. Dar , la fel ca cei care au facut-o inaintea mea, am uitat doua lucruri :1) Daca vreodata, ar fi existat nescavai coduri , acestea ar fi fost valabile doar in limba si scrierea originale , care scriere nu avea o forma 100 % stabila in acele vremuri , fiind realativ tanara ( si pe care oricum nu o cunosc in prezent decat un numar redus de persoane poate sub 10 ).2) Orice modificare adusa , chiar un punct in plus , ar fi dus la anularea efortului cautatorilor si disparitia rezultatului.Deci, cunosc culegerea de pilde (furate din religii mai vechi decat o sa reziste crestinismul vreodata) mult mai bine decat multi care incearca sa se dea experti numai pentru ca o au in biblioteca.Discutia de pe acest blog , nu este despre religie. Nici nu incercati sa o deviati in aceasta directie , deoarece nu aveti cunostintele , pregatirea si nici argumentele necesare desfasurarii duicitsei.Daca doriti sa va formati o imagine mai cuprinzatoare , cautati informatii despre religiile vechi. Cautati ponderea populatiei raportata la primele 3 mari religii ale lumii contemporane. Nu cadeti in gresala parintilor si bunicilor vostri , care nu au plecat mai departe de dealul de la marginea satului toata viata si care habar nu au avut sarmanii ca exista si alte religii decat a lor. Deschideti ochii catre realitate, nu va lasati furati de vise aiurite.Am dat de acest site cautand pe net o bruma de informatii despre galeriile din Bucegi . Butonand telecomanda , am nimerit zilele aceste pe Acces Direct. O emisiune superserioasa . Imediat dupa incheierea subiectului cu uriasi si americani rai , a urmat impacarea Nikitei cu ma'sa. Doua subiecte foarte importante si foarte credibile .Va sugerez sa faceti aceeasi cautare. O sa gasiti atat de putine informatii incat o sa va puste rasul . Chiar si acestea putine , veti remarca ca sunt doar reluari sau citari ale unor pasaje din carte sau povesti ale autorului. Nimic palpabil. Nimic demonstrabil. Povesti frumoase, misterioase, seducatoare, in care Romania este taram ales iar romanii sunt poporul plin de calitati . Hrana pentru imbecili. Beneficiati de acest spatiu virtual. Este o jucarie extraordinara. Folositi-o inteligent. Nu va lasati influentati de sarlatani ieftini care fac bani vanzand iluzii sub forma de carti.

#5 bogdan teodor a scris in data de: 03.06.2011 16:28 answer email

buna ziua, ma numesc bogdan si sunt din Ungheni.sotia a nascut pe data de 29 mai si a fost internata in spitalpe data de 18 mai. in toata aceasta perioada de spitalizare nu a vrut nimeni din spital sa ii dea concediu medical si in conditile acestea pierde indemnizatia. ce ma sfatuiti? va rog ajutatima? multumesc anticipat

#4 Dordea Marioara a scris in data de: 03.05.2011 19:44 answer email

buna ziua . sunt insarcinata in luna a 6-a si sunt reangajata din luna octombrie . am lucrat pe o perioada de 11 ani dupa care am fost data in somaj ,intre somaj si reangajare am o pauza de luni .ce pot face pentru a primi dreptul pentru cresterea copilului pana la 2 ani? la concediu de maternitate pana la nasterea copilului am dreptul? dar la lauzie? pe o perioada de 4 luni am lucrat cu jumatate de norma cum ma afecteaza?

astept raspuns . va multumesc!

#3 cerghizan cristina a scris in data de: 11.03.2011 12:37 answer email

Buna ziua-am o mare problema cu un vecin care are in crestere 2 copii luati in ingrijire de la sighisoara cred -sunt f needucati mi-am gasit masina zgariata deja de 2 ori de catre ei ,plus alte chestii desi ii spun domnului care ii ingrijeste nu se intampla mare lucru -nu mi se pare corect sa platesc pentru stricaciunile lor daca nu stie sa ii educe.Va rog sa imi spuneti cum sa procedez.Multumesc

#2 Noti Minodora a scris in data de: 13.12.2010 07:55 answer email

Buna ziuz,

Suunt din Sighisoara,am un copil de 14 ani,de 4 ani lucrez in Italia cu contract de munca, si nu am reusit inca sa primesc alocatia de stat acolo. Daca m-ati putea indruma in demersurile pe care ar trebui sa le fac in tara,

 

cu respect

Minodora Noti

#1 MOLDOVAN MARIA a scris in data de: 16.11.2010 13:59 answer email

Bună ziua,mă numesc Moldovan Maria și locuiesc cu soțul me în Tg.Mures.Eu ma 45 de ani iar soțul 48 ani.Nu avem copii și dacă se poate eu aș vrea să ajut un copil din tot sufletul.

 

Cu stimă,

Mariana Moldovan 0741/167053

#11 Regilany a scris in data de: 16.02.2012 19:06 answer email

Vedeti ca fimull este considerat cea mai mare porcarie creata de Disney vreodata. Eu pot sa confirm ca din trailer, mi-am dat seama ce catastrofa de film este. Va recomand sa vizionati altceva. Serios.

Scrie un comentariu


Taguri